R E A C H - НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОН ЗА ХИМИКАЛИ


REACH е акроним на английски език и означава регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали. Този регламент (ЕО) № 1907 /2006 влезе в сила на 1 юни 2007 г. и отмени предходното европейско законодателство.

REACH има за цел подобряване защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които химикалите могат да представляват, като същевременно се повишава конкурентноспособността на химическата индустрия на Европейския съюз. Той също така насърчава прилагането на алтернативни методи за оценка на опасностите от веществата, с цел намаляване на броя на изпитванията, провеждани върху животни. "РУСЕ КЕМИКЪЛС" АД напълно подкрепя тези цели.

По принцип, REACH се прилага за всички химични вещества и поради това регламентът оказва въздействие върху повечето компании в целия ЕС. За да спазват регламента, фирмите се занимават със събирането на информация за свойствата и употребата на веществата, които произвеждат и/или внасят в ЕС в количества от един или повече тона на година. Компаниите трябва да идентифицират и оценят опасностите и потенциалните рискове свързани с употребата на веществата. Тази информация се подава към ECHA /Европейска Агенция по Химикали/ чрез регистрационно досие. ECHA дава регистрационен номер на съответното вещество от досието, за да покаже, че досието е прието. Компаниите трябва да демонстрират, че продуктите са безопасни за употреба и не вредят на здравето на формулаторите, на потребителите и на околната среда. В противен случай властите може да ограничат или забранят употребата на най-опасните вещества и/или да наложат употребата на алтернативни вещества.

"РУСЕ КЕМИКЪЛС" АД изпълнява своите задължения по REACH в ролята на производител на химикали, вносител и потребител по веригата на доставки.

В ролята на производител "РУСЕ КЕМИКЪЛС" АД притежава регистрациите на двата химикала, които произвежда: Фталов Анхидрид и Малеинов Анхидрид. Те са предварително регистрирани и в последствие регистрирани по Член 6(1) от REACH в посочените крайни срокове:

  • Фталовият анхидрид беше регистриран през I регистрационна фаза / до 30 ноември 2010 г. /
  • Малеиновият анхидрид беше регистиран през II регистрационна фаза / до 31 май 2013 г. /

Като юридически наследник на фирма Оргахим АД, "РУСЕ КЕМИКЪЛС" АД получи чрез трансфер двете регистрации през февруари 2014.

В ролята си на вносител и потребител по веригата "РУСЕ КЕМИКЪЛС" АД работи с партньори, които съблюдават Регламента REACH и при необходимост предоставя информация на доставчиците на суровини.CLP РЕГЛАМЕНТ (EО) No 1272/2008

Абревиатурата CLP означа „класифициране, етикетиране и опаковане".

Регламентът влезе в сила през януари 2009 и постепено замени / до 2015г./ предходните две директиви, касаещи опасните вещества и опасните смеси. Той въвежда нов метод за класифициране и етикетиране на химикали, който се основава на Глобалната хармонизирана система (GHS) на Организацията на Обединените Нации.

Съгласно CLP преди да пуснат дадени химикали на пазара, фирмите трябва да определят потенциалните рискове за здравето на човека и околната среда, произтичащи от тези вещества или смеси. Те трябва да ги класифицират в съответствие с идентифицираните опасности и да ги опаковат и етикетират съгласно GHS, така че работниците и потребителите да са запознати с причиняваните от тях ефекти преди да започнат работа с тях. Опасностите от веществата се съобщават чрез стандартни предупреждения и пиктограми, поместени в етикети и в информационни листове за безопасност.

„РУСЕ КЕМИКЪЛС” АД опакова и етикетира химикалите, които произвежда съгласно Регламент CLP.

„РУСЕ КЕМИКЪЛС” АД продължава да демонстрира, че вeществата, които произвежда може да се употребяват безопасно и информира потребителите за мерките за управление на риска чрез Информационните листи за безопасност /ИЛБ/. Актуалните изисквания за изготвяне на ИЛБ са описани в Анекс II от REACH. Основната част на ИЛБ включва информация за свойствата на веществата/смесите/, опасностите, инструкции за работа, за обезвреждане и транспорт , освен това мерки за оказване на първа помощ, противопожарни мерки и такива за контрол на експозицията. Фирмата актуализира ИЛБ на продуктите в съответстие с изискванията и предоставя на клиентите си разширени ИЛБ /включват сценарии на експозиция/.


<