ФТАЛОВ АНХИДРИД


C8H4O3


Представлява бяло кристално вещество във форма на дълги игловидни кристали с копринен блясък. Получава се при парофазно окисление на ортоксилен с въздуха върху катализатор двуванадиев петоксид.
Употребява се като суровина при производството на алкидни смоли, полиестерни смоли, пластификатори, за синтетичен антрахинон и неговите производни, в производството на родаминни фталоцианинови багрила, за инсектицидни препарати, във фармацевтичната промишленост.

Phthalic anhydride

Търговско име ФТАЛОВ АНХИДРИД (люспи, стопилка) PDF
Химическо име Фталов анхидрид
CAS № 85-44-9 Инф. лист за безопасност
IUPAC име 2-бензофуран - 1,3-дион Техническо описание
Индекс № 607-009-00-4 Техническа спецификация
EC (EINECS) № 201-607-5
Регистрационен номер по REACH 01-2119457017-41-0022

МАЛЕИНОВ АНХИДРИД


C4H2O3


Анхидрид на малеиновата киселина. Получава се като вторичен продукт от производството на фталов анхидрид.
Употребява се за производството на полиестерни смоли, алкидни смоли, добавки за смазочни масла, химикали за третиране на вода, препарати за почистване, фармацевтични продукти и кополимери, химически препарати за земеделието, за получаване на фумарова киселина.

Maleic Anhydride

Търговско име МАЛЕИНОВ АНХИДРИД (люспи, стопилка) PDF
Химическо име Малеинов анхидрид
CAS № 108-31-6 Инф. лист за безопасност
IUPAC име фуран - 2,5-дион Техническо описание
Индекс № 607-096-00-9 Техническа спецификация
EC (EINECS) № 203-571-6
Регистрационен номер по REACH 01-2119472428-31-0022

ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНА ВОДА


H2O


Деминерализирана вода с електропроводимост 0.06 μs. Получава се при обработка на кладенчова вода през йонообменни смоли. Употребява се като суровина при производството на пара, антифриз, течност за чистачки и др.

Demineralized Water

Търговско име ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНА ВОДА PDF
Химическо име Деминерализирана вода Техническо описание
CAS № 7732-18-5 Техническа спецификация